fbpx
Logo

Сайт загружается, пожалуйста подождите…

search
ViralHelp

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE POLIITIKA

 1. Sissejuhatus
  1. Ettevõttele ZESTYLAWYER S.à.r.l-S (edaspidi – Ettevõte) kuuluva veebilehe http://viralhelp.me (edaspidi – veebileht) kasutamisel ja veebilehe kaudu andmete edastamisel, Teie (edaspidi – Kasutaja) kinnitate, et olete tutvunud käesolevaga isikuandmete töötlemise poliitikaga (edaspidi – Poliitika) ja nõustute enda isikuandmete töötlemisega käesolevale Poliitikale vastavalt.
  2. Poliitika sätestab töötamise põhimõtteid isikuandmetega, mis Ettevõte sai Teie poolt veebilehe kasutamise käigus. Kasutaja kinnitab, et nõustub enda isikuandmete töötlemisega käesoleva Poliitika kohaselt. Juhul, kui Kasutaja täiesti või osaliselt ei nõustu Poliitika sätetega, peab ta veebilehe kasutamisest loobuma. Enne sellist loobumist saadud isikuandmed töödeldakse Poliitika kohaselt otsese keelu saamiseni Kasutajalt.
 2. Mõisted
  1. Ettevõte – ettevõte, järgmiste andmetega:
   1. ettevõte nimi: ZESTYLAWYER S.à.r.l-S;
   2. ettevõte registreerimisriik: Luxembourg
   3. registrikood: B243718;
   4. aadress: 6A Avenue des Hauts-Fourneaux L- 4632 Esch-sur-Alzette Luxembourg; 
   5. e-post: [email protected]
   6. veebileht: http://viralhelp.me
  2. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta;
   1. tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
  3. Kasutaja – füüsiline isik või juriidiline isik, kes kasutab Ettevõte veebilehe.
  4. Töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 3. Isikuandmed ja nende töötlemise meetodid
  1. Ettevõte kogub isikuandmeid järgmistel juhtudel:
   1. vormide täitmisel ja esitamisel Ettevõtte veebilehel;
   2. Ettevõte veebilehe kasutamisel Kasutaja poolt.
  2. Ettevõte töötleb järgnevaid Isikuandmeid:
   1. identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
   2. kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
   3. IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed;
   4. muud andmed, mida on vaja veebliehe funktsionaali kasutamiseks.
 4. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
  1. Ettevõte Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
   1. veebilehe funktsionaali kasutamise tagamiseks;
   2. Kasutaja poolt kasutatavate teenuste puudutavate teadete edastamiseks;
   3. Lepingu sõlminud Kasutajale ligipääsu võimaldamiseks Ettevõte teenustele.
   4. Ettevõte hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamiseks ja saatmiseks;
   5. Kasutajale Ettevõte teenuste kohta teavituste saatmine;
   6. Kasutajaga sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Ettevõttel õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
   7. veebilehe külastatavuse, teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks veebilehe kasutamise kohta;
   8. Ettevõte seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Ettevõte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.
   1. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Ettevõte õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.
 5. Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele
  1. Ettevõte kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid. Ettevõte on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses ning vastutab nende tegevuse eest.
  2. Ettevõte kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid:
   1. serveri- ja pilveteenuse pakkujad;
   2. agendid, tõlkijad, juristid ja muud isikud, kelle abil Ettevõte teenuseid osutab.
  3. Kasutajal on õigus nõuda Ettevõttelt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta.
 6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
  1. Ettevõte edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui:
   1. Ettevõte on selleks seadusest tulenevalt kohustatud;
   2. see on vajalik Kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks;
   3. Ettevõttel on selleks õigustatud huvi;
   4. Kasutaja on andnud andmete edastamiseks oma nõusoleku.
  2. Ettevõte edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
   1. riigivalitsemisorganitele õigusaktides sätestatud alustel või Kasutaja ja Ettevõtte vahel sõlmitud kokkulepe alusel;
   2. audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele.
 7. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
  1. Ettevõte edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Ettevõte on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Ettevõte sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.  
 8. Isikuandmete säilitamine
  1. Ettevõte säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Ettevõte õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud. 
  2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Ettevõte Isikuandmeid järgmiselt:
   1. Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
   2. seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kui selline on määratud;
   3. muudel juhtudel: 10 aastat alates kokkulepete lõppemisest Kasutaja ja Ettevõte vahel;
 9. Turvalisus
  1. Ettevõte võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
  2. Ettevõte ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.
 10. Kasutaja õigused ja kohustused
  1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Ettevõte poolt töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:
   1. taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
   2. nõuda Isikuandmete parandamist;
   3. nõuda Isikuandmete kustutamist;
   4. nõuda Isikuandmete ülekandmist;
   5. nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid teatud alustel.
  2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Baltic Classifieds Groupiga Põhimõtete punktis 2.1 toodud kontaktandmetel.
  3. Ettevõtel on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist..
  4. Ettevõte vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Ettevõte Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud.  Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Ettevõte vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Ettevõte ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.  
  5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Ettevõte kas:
   1. küsida mõistlikku tasu; või
   2. keelduda taotletud meetmete võtmisest.
  6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
   1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
   2. Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
   3. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   4. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   5. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Ettevõte seadusest tulenevat kohustust;
   6. tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
  7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 10.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Ettevõte ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:
   1. sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
   2. selleks, et täita Baltic Classifieds Groupi seadusest tulenevat kohustust;
   3. selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
   4. Ettevõtel on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.
  8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
  9. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Ettevõtet oma Isikuandmete muutumisest
  10. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.
 11. Poliitika muutmine
  1. Ettevõtel võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Ettevõte isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Ettevõte Kasutajat veebilehel.
ru_RURU